-->

Рибарство

Основната цел на общата политика на ЕС в областта на рибарството е да гарантира дългосрочната устойчивост на сектора на рибарството и аквакултурите в екологично, икономическо и социално отношение.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Океаните и моретата са значителен природен ресурс, но тяхната екологична устойчивост е застрашена поради замърсяване, неустойчив и нелегален риболов, както и поради нарушения на екосистемите от изменението на климата.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.