-->

Права на жените и равенство между половете

Равенството между жените и мъжете е основна ценност на ЕС, залегнала в договорите на ЕС. Постигането на това равенство е цел на ЕС. Подобренията в областта на равенството между половете ще способстват за икономическия растеж в ЕС и ще бъдат от полза за хората и обществото.

Парламентът зае твърда позиция за утвърждаването на този принцип и призова за ефективното въвеждане и изпълнение на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и интегриране и прилагане на това измерение в рамките на следващата МФР. Сметната палата ще се стреми да дава ценен принос по въпросите, свързани с равенството между половете и бюджета на ЕС, както и да откроява поуките, извлечени от включването на това измерение през програмния период 2014—2020 г.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Макар да изглежда, че има много по-добро разбиране за равенството между половете и по-силен акцент върху него, все още съществува риск въпросите в тази област да не се включват систематично в разработването и изпълнението на политиките и програмите на ЕС. Продължаващите различия между половете по отношение на образователните постижения, възнагражденията, участието на пазара на труда и предоставянето на неплатен труд ще възпрепятстват утвърждаването на общество, основано на по-равен достъп и иновации.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.