Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Výroční zprávy za rozpočtový rok 2017

Czech icpdf.png 38 MB
04.10.2018

EÚD každoročně provádí audit příjmů a výdajů rozpočtu EU a vydává výrok o míře spolehlivosti roční účetní závěrky a souladu příjmových a výdajových operací s platnými pravidly a nařízeními.

Výdaje EU v roce 2017 dosáhly celkem 137,4 miliardy EUR, což je přibližně 270 EUR na každého občana. To představuje méně než 1 % hrubého národního důchodu EU a přibližně 2 % celkových veřejných výdajů členských států EU. O rozpočtu EU rozhoduje každoročně v kontextu sedmiletých finančních rámců Evropský parlament a Rada.

Za zajištění řádného plnění výdajové stránky rozpočtu odpovídá především Komise, ale i o ostatní orgány a subjekty EU. Přibližně u dvou třetin výdajů, zejména na přírodní zdroje a soudržnost, však Komise tuto odpovědnost sdílí s členskými státy EU.

Naši auditoři testují vzorky operací, aby získali statisticky podložené odhady toho, nakolik jsou příjmy a jednotlivé výdajové oblasti (skupiny politik) zatíženy chybami.