Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 21/2018: Výběr a monitorování projektů EFRR a ESF v programovém období 2014–2020 se stále zaměřují převážně na výstupy

Czech icpdf.png 2 MB
04.09.2018

Zkoumali jsme u fondů politiky soudržnosti v programovém období 2014–2020, jak dobře se členské státy při výběru projektů zaměřují na výsledky a jak kvalitně mohou Komise a členské státy prostřednictvím svého monitorování prokázat, že je rozpočet EU vynakládán řádným způsobem. Zjistili jsme, že ačkoli Komise přijala různá opatření na zvýšení orientace na výsledky, výběry projektů nadále kladou důraz spíše na výstupy a na čerpání prostředků než na výsledky. Kromě toho nedostatky v monitorování zapříčinily, že nebylo možné posoudit, do jaké míry financování z EU přispělo k plnění cílů EU a členských států. Doporučujeme, aby členské státy během výběru projektů zajistily srovnávání projektových žádostí, požadovaly po příjemcích, aby pro každý projekt stanovili alespoň jeden skutečný ukazatel výsledků, který pak bude začleněn do dohody o poskytnutí dotace a bude přispívat k ukazatelům celého operačního programu, a posuzovaly očekávané výsledky a ukazatele ve zprávách o hodnocení žádostí. Komise by měla stanovit společné ukazatele výsledků pro EFRR, zlepšit podávání zpráv o výkonnosti a zajistit provedení účelného přezkumu výkonnosti v roce 2019.