Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Výroční zprávy za rozpočtový rok 2018

Czech icpdf.png 19 MB
08.10.2019

EÚD každoročně provádí audit příjmů a výdajů rozpočtu EU a vydává výrok o míře spolehlivosti roční účetní závěrky a souladu příjmových a výdajových operací s platnými pravidly a nařízeními.

V roce 2018 činily výdaje EU celkově 156,7 miliardy EUR. Představují 1 % hrubého národního důchodu EU a kolem 2 % celkových veřejných výdajů členských států EU. O rozpočtu EU rozhoduje každoročně v kontextu sedmiletých finančních rámců Evropský parlament a Rada.

Za zajištění řádného plnění výdajové stránky rozpočtu odpovídá především Komise, ale i o ostatní orgány a subjekty EU. Přibližně u dvou třetin výdajů, zejména na oblasti přírodních zdrojů a soudržnosti, však Komise tuto odpovědnost sdílí s členskými státy EU.

Naši auditoři testují vzorky operací, aby získali statisticky podložené odhady toho, nakolik jsou příjmy a jednotlivé výdajové oblasti (skupiny politik) zatíženy chybami.