Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 09/2019: Podpora EU pro Maroko – [prozatím] málo výsledků

Czech icpdf.png 2 MB
11.12.2019

Účelem tohoto auditu bylo posoudit účinnost rozpočtové podpory, kterou Evropská unie poskytla Maroku v období 2014–2018. Audit se zaměřil na rozpočtovou podporu v odvětví zdravotnictví, sociální ochrany, spravedlnosti a rozvoje soukromého sektoru. Auditoři zkoumali řízení této podpory ze strany Komise a hodnotili pokrok při dosahování cílů. Komise považovala rozpočtovou podporu za správně zvolený nástroj pro poskytnutí podpory Maroku. Dospěli jsme však k závěru, že přidaná hodnota této pomoci a schopnost podpořit reformy byly omezené kvůli jejímu malému zacílení, nedůslednému provádění a nedostatečnému monitorování. Hlavní nedostatky se týkaly nastavení ukazatelů a posuzování výsledků. Doporučujeme proto zaměřit podporu na méně odvětví, lépe nastavit ukazatele, zlepšit kontrolní postupy při vyplácení částek a posílit odvětvový dialog.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.