Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 15/2021: Práva cestujících v průběhu v průběhu pandemie COVID-19: navzdory úsilí Komise není zajištěna ochrana hlavních práv

Czech icpdf.png 4 MB
29.06.2021

Analyzovali jsme, jak Komise chránila práva cestujících v letecké dopravě v EU v době krize COVID-19.

Zjistili jsme, že cestující v letecké dopravě nebyli v průběhu krize COVID-19 v plném rozsahu informováni o svých právech. V počátečním období krize nebyla mnoha cestujícím proplacena náhrada nebo cestující neměli jinou možnost než přijmout poukazy. Od června 2020 začaly letecké společnosti cestujícím peníze vracet, i když se značným zpožděním. Členské státy neprovázaly poskytnutou státní podporu s úhradou nákladů pro cestující, i když Komise se jasně vyjádřila v tom smyslu, že mohou. Komise chránila práva cestujících v letecké dopravě a podnikala kroky ke zmírnění dopadů krize, a to navzdory limitům stávajícího právního rámce. Návrhy v tomto ohledu, které by mohly přispět k nápravě této situace, byly prezentovány v roce 2013, Rada se ale dosud neshodla na svém stanovisku.

Komisi doporučujeme, aby lépe zajišťovala ochranu práv cestujících v letecké dopravě a informovala je o jejich právech, více koordinovala vnitrostátní opatření a lépe provázala státní podporu leteckým společnostem s náhradou nákladů pro cestující a zlepšila nástroje a právní předpisy na ochranu práv cestujících v letecké dopravě.

​Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.