-->

Členové-zpravodajové

Členy Účetního dvora jmenuje Rada po poradě s Evropským parlamentem na základě návrhů vlád jednotlivých členských států. Členové jsou jmenováni na období šesti let s možností opakovaného jmenování. Své funkce musí vykonávat zcela nezávisle a v obecném zájmu Evropské unie.

Kromě toho, že jsou členy kolegia, jsou členové rovněž přiřazeni do jednoho z pěti senátů, které se specializují na různé oblasti. Senáty přijímají většinu auditních zpráv a stanovisek.

Každý člen také odpovídá za konkrétní úkoly, prvotně v oblasti auditu. Auditní práci, jejímž výsledkem je zpráva, provádějí auditoři daného senátu. Člen pak předkládá zprávu danému senátu nebo celému Účetnímu dvoru k přijetí a následně Evropskému parlamentu a ostatním orgánům a institucím a také sdělovacím prostředkům.

Více informací o našich členech najdete pomocí níže uvedených odkazů.