-->

Zemědělství a rozvoj venkova

Společná zemědělská politika EU (SZP) je stěžejní politikou EU. Podpora určená zemědělcům z okruhu „Udržitelný růst: přírodní zdroje“ v roce 2019 činila 57 miliard EUR. SZP, která je tradiční politikou EU, má kromě jiného za cíl podporovat zemědělce a zlepšovat produktivitu zemědělství, zajišťovat stabilní dodávky cenově dostupných potravin, chránit zemědělce v Evropské unii a zachovávat venkovské oblasti a krajinu v celé EU. V případě takto rozsáhlé výdajové oblasti (přibližně 38 % ročního rozpočtu EU) má finanční řízení zásadní význam. Již v roce 2019 jsme se zabývali konkrétními tématy souvisejícími se zemědělstvím, jako je stabilizace příjmů zemědělců, nové zobrazovací technologie pro monitorování v zemědělství, kontrolní systém pro ekologické produkty a chemická nebezpečí v potravinách. SZP po roce 2020 bude mít nové cíle a kromě jiného v ní bude mírně přizpůsobena podpora příjmů a také stanoveny vysoké cíle v oblasti životního prostředí a klimatu.​

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. V souladu s novou SZP budeme svědky toho, jak se klimatické změny, soupeření o zdroje a zachování našeho přírodního prostředí budou těsněji propojovat. Ve všech oblastech podnikání a průmyslu, jako jsou doprava, stavebnictví a zemědělství, budou mít větší důležitost řešení šetrná k životnímu prostředí. To bude mít hospodářské důsledky na místní a národní úrovni a také v rámci celé EU.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.