-->

Právní záležitosti

Naše Unie se opírá o soubor společných hodnot a právní stát. Stejně jako Evropský parlament věříme, že stávající mechanismy na úrovni EU by měly být zárukou toho, že financování z EU půjde ruku v ruce s unijní legislativou. Lepší legislativa a vyšší efektivnost a nejlepší zhodnocení prostředků při koncepci a provádění politik a programů jsou dvě strany téže mince.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Očekáváme, že Evropská komise, Parlament a Rada budou i v následujících letech při tvorbě právních předpisů EU uplatňovat zásady zlepšování právní úpravy. Současně budou nové technologie a vědecký pokrok tvůrce politik stavět před právní, etické a sociální otázky. S pokroky v umělé inteligenci a úpravě genomu bude množství etických dilemat narůstat a je možné, že právní rámec s nimi nebude vždy držet krok. Zvýšené využívání analýzy dat bude klást nároky jak na právní, tak na regulační rámec.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.