-->

Rozpočty

Výbor BUDG je zodpovědný hlavně za víceletý finanční rámec (VFR), který utváří dlouhodobé výdaje EU. Přechod z jednoho VFR do následujícího je velmi důležitý pro řádné finanční řízení EU. Důsledně voláme po větším důrazu na přidanou hodnotu v období 2021–2027 a také na vyšší flexibilitu a transparentnost a lepší vyvozování odpovědnosti.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. V uplynulém desetiletí se z rozpočtu EU poskytovala finanční podpora prostřednictvím alternativních mechanismů, jako jsou finanční nástroje, partnerství veřejného a soukromého sektoru a rozpočtová podpora. Budeme nadále posuzovat, zda jsou tyto mechanismy nebo případné nové způsoby provádění politik EU vhodné pro daný účel a zda zaručují, aby se omezené zdroje EU vydávaly efektivně a účinně. Pečlivě budeme zkoumat také případné návrhy na přezkoumání financování rozpočtu EU nebo na přerozdělení prostředků v programovém období 2021–2027.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.