Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning nr. 15/2019: Gennemførelsen i Kommissionen af personalereformpakken fra 2014 - Der er opnået store besparelser, men ikke uden konsekvenser for personalet

Danish icpdf.png 2 MB
24-09-2019

​Personalevedtægten udgør rammerne for ansættelse af
tjenestemænd og andet personale i EU’s institutioner,
organer og agenturer. Efter en første vidtrækkende reform i
2004 blev reglerne ændret igen i 2014 i en bestræbelse på
at nedbringe de samlede personaleudgifter og yderligere
strømline EU’s offentlige tjeneste. Vi undersøgte
virkningerne af 2014-reformerne i Kommissionen og
konkluderede, at de har ført til betydelige langsigtede
besparelser. Kommissionens personale er blevet mere
mangfoldigt og fleksibelt, men ændringernes reelle bidrag
til at forbedre HR-forvaltningen har været ret begrænset. Vi
konstaterede også, at 2014-pakken har haft negative
konsekvenser med hensyn til, hvor attraktiv Kommissionen
er som arbejdsgiver. Med henblik på at løfte fremtidige
udfordringer bør overvågningen af Kommissionens
personale målrettes bedre mod nye risici.
Særberetning fra Revisionsretten (artikel 287, stk. 4, andet
afsnit, TEUF).