Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 27/2021: EU's støtte til turisme: behov for nye strategiske retningslinjer og en bedre finansieringstilgang

Danish icpdf.png 5 MB
14-12-2021

Turisme er en vigtig økonomisk sektor i EU. Covid-19-pandemien har haft en dramatisk og hidtil uset indvirkning på turistsektoren, som brat reducerede turiststrømmene og dermed de turismerelaterede virksomheders indtægter. Ud over dette umiddelbare chok står turistsektoren også over for andre mere langsigtede udfordringer, som er knyttet til dens grønne og digitale omstilling, dens konkurrenceevne, dens bæredygtighed og dens modstandsdygtighed.

Kommissionen udformede sin nuværende EU-strategi for turisme i 2010. Fra 2015 og frem til covid-19-pandemien reviderede Kommissionen delmålene for turisme inden for rammerne af bredere politiske strategier, men den omsatte ikke disse delmål til en konkret handlingsplan, der kunne understøtte gennemførelsen af dem. Som reaktion på covid-19-pandemiens dramatiske indvirkning på EU's turistsektor iværksatte Kommissionen foranstaltninger med henblik på at udarbejde en turismedagsorden for 2030. Resultaterne af vores analyse af EFRU-projekter vedrørende turisme var blandede: Nogle projekter var bæredygtige og bidrog til at fremme turistaktiviteten i regionen, mens andre kun havde en begrænset effekt. I flere tilfælde resulterede mangler i den indledende projektplanlægning og de indledende behovsvurderinger samt i projektudvælgelsesfasen i reduktioner af projektomfanget, forsinkelser og budgetoverskridelser under projektgennemførelsen. Kommissionen har truffet foranstaltninger til at afbøde covid-19-krisens indvirkning på EU's turistindustri.

Vi anbefaler, at Kommissionen udarbejder en ny EU-strategi for turisme. Kommissionen bør endvidere tilskynde medlemsstaterne til, at de i forbindelse med EFRU-finansierede investeringer i turisme anvender udvælgelsesprocedurer, som understøtter de nye strategiske retningslinjer.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.