Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 05/2022: Cybersikkerhed i EU's institutioner, organer og agenturer: Beredskabsniveauet står samlet set ikke mål med truslerne

Danish icpdf.png 3 MB
29-03-2022

​​Antallet af cyberangreb på EU's institutioner, organer og agenturer er kraftigt stigende. Da EU's institutioner, organer og agenturer er tæt forbundne, kan svagheder i én eller ét af dem udsætte de andre for sikkerhedstrusler. Vi undersøgte, om EU's institutioner, organer og agenturer har passende ordninger til at beskytte sig mod cybertrusler. Vi konstaterede, at EU-institutionernes, -organernes og -agenturernes beredskabsniveau samlet set ikke står mål med truslerne, og at de har meget forskellige modenhedsniveauer, når det gælder cybersikkerhed. Vi anbefaler, at Kommissionen forbedrer EU-institutionernes, -organernes og -agenturernes beredskab ved at fremsætte forslag om indførelse af bindende cybersikkerhedsregler og øgede ressourcer til IT-Beredskabsenheden for EU's Institutioner, Organer og Agenturer (CERT-EU). Kommissionen bør endvidere fremme yderligere synergier mellem EU-institutionerne, -organerne og -agenturerne, og CERT-EU og Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed bør koncentrere deres støtte om mindre modne EU-institutioner, -organer og -agenturer.

​Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.