-->

Borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender

Både adgang til domstolsprøvelse og forsvarlig økonomisk forvaltning spiller en afgørende rolle med hensyn til at bevare borgernes tillid til EU-institutionerne. Vi har ligesom Parlamentet en tro på værdien af at styrke begrebet unionsborgerskab og retsstatsprincippet. Vi har på det seneste brugt en betydelig del af vores ressourcer på at revidere, hvordan EU og medlemsstaterne håndterer lovlig og ulovlig migration.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. EU's og medlemsstaternes håndtering af migrationen til Europa vil fortsat stå højt på den politiske dagsorden. Selv om migrationsstrømmene nu ligger et godt stykke under rekordniveauet i 2015, vil beskyttelsen af EU's grænser mod ulovlig migration og integrationen af migranter i vores sociale, økonomiske og politiske systemer sandsynligvis fortsat være prioriterede spørgsmål. Traditionelt har EU sat standarden inden for databeskyttelse, og i 2018 trådte et nyt retsgrundlag i kraft. I de kommende år vil nye teknologier og videnskabelige fremskridt imidlertid rejse nye juridiske, etiske og sociale spørgsmål for de politiske beslutningstagere.

Inden for det strafferetlige system vil kunstig intelligens kunne bruges til ansigtsgenkendelse, risikovurdering og prædiktivt politiarbejde. Samtidig vil der opstå udfordringer med hensyn til gennemsigtighed, dataenes nøjagtighed og borgernes ret til beskyttelse af privatlivets fred.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.