-->

Indre marked og forbrugerbeskyttelse

Den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser er to af Unionens fire grundlæggende friheder. Vores revisionsarbejde på dette område vedrører EU-budgettets underudgiftsområde "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse".

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. Internationale regler, frihandel og multilateralisme er centrale EU-principper. Med den fremvoksende tendens til protektionisme vil disse principper komme under pres fra nye idéer om, hvad frihandelen skal sikre, for hvilke grupper den skal være "fair", og hvordan dens omkostninger og fordele skal fordeles.

På den anden side er EU's indre marked mere gavnligt for de nationale økonomier, jo færre muligheder der er for at handle med tredjelande. Men selv over 20 år efter lanceringen af initiativet om det indre marked er der stadig mange hindringer, der skal overvindes med hensyn til den frie udveksling af varer og tjenesteydelser mellem medlemsstaterne.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.