-->

Πληροφορίες ανά χώρα

Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, πραγματοποιούμε συχνά επισκέψεις στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως και σε τρίτες χώρες προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι της ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ελέγχουμε αυτές καθαυτές τις χώρες, αλλά συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία για ελέγχους που διενεργούμε στο επίπεδο της ΕΕ.

Οι ελεγκτικές εργασίες μας στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν απλώς αξιολόγηση των συστημάτων και των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ. Οι έλεγχοι αμιγώς εθνικών διαδικασιών, που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον εθνικό προϋπολογισμό χωρίς να συνδέονται με τη διαχείριση εσόδων και δαπανών της ΕΕ, δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εντολής μας. Μπορούμε να πραγματοποιούμε διερευνητικές επισκέψεις στα κράτη μέλη, μόνον όμως στον βαθμό που οι επισκέψεις αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να εξακριβώσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ εκπληρώνει τον ρόλο της σχετικά με τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών της.

Οι έλεγχοί μας στα κράτη μέλη διενεργούνται σε συνεργασία με τα εθνικά AOE, ή, εάν αυτά δεν έχουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες, με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες. Συνεργαζόμαστε με τα ΑΟΕ των κρατών μελών σε πνεύμα εμπιστοσύνης, τηρουμένης παράλληλα της ανεξαρτησίας αμφότερων των μερών.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για την αναζήτηση δημοσιεύσεών μας ανά χώρα επίσκεψης στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας.

Τρίτες χώρες