-->

Μέλη εισηγητές/εισηγήτριες

Τα Μέλη του ΕΕΣ διορίζονται από το Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης της κυβέρνησης του οικείου κράτους μέλους. Η θητεία των Μελών είναι εξαετής με δυνατότητα ανανέωσης. Τα Μέλη υποχρεούνται να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και προς το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέραν της συμμετοχής τους στην ολομέλεια του Συνεδρίου, τα Μέλη διορίζονται σε ένα από τα πέντε Τμήματα του ΕΕΣ, κάθε ένα από τα οποία ειδικεύεται σε διαφορετικό τομέα πολιτικής. Τα Τμήματα εγκρίνουν τις περισσότερες εκθέσεις ελέγχου και γνώμες.

Επίσης, κάθε Μέλος είναι επιφορτισμένο με συγκεκριμένα καθήκοντα, κατά κύριο λόγο στον τομέα του ελέγχου. Οι ελεγκτικές εργασίες που προηγούνται της κατάρτισης έκθεσης διεξάγονται από τους ελεγκτές του εκάστοτε Τμήματος. Το εκάστοτε Μέλος παρουσιάζει την έκθεση προς έγκριση στο Τμήμα ή/και στην ολομέλεια του Συνεδρίου και, ακολούθως, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλους θεσμικούς ενδιαφερομένους, όπως και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Μέλη μας κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.