-->

Αναζήτηση

 

 

Special Report 08/2021: Frontex’s support to external border management: not sufficiently effective to date948963/6/2021 7:15:39 πμ3/6/2021 7:15:39 πμ Executive summary I-XII Introduction 01-13 Audit scope and approach 14-20 Observations 21-84 There are shortfalls in information available to Frontex and in its activities to STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08227622760https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4BF21ECE-B520-453E-922B-097489E64442}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 08/2021: Υποστήριξη της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων από τον Frontex: όχι αρκετά αποτελεσματική μέχρι στιγμής949013/6/2021 7:15:00 πμ3/6/2021 7:15:00 πμ Σύνοψη I-XII Εισαγωγή 01-13 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 14-20 Παρατηρήσεις 21-84 Οι πληροφορίες που διαθέτει ο Frontex και οι δραστηριότητές του για την STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0896960https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{62A6214C-D9A0-4FBC-87F1-AB3B9C38DE9E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 09/2021: Παραπληροφόρηση στην ΕΕ: υπό αντιμετώπιση όχι όμως και υπό απόλυτο έλεγχο156733/6/2021 12:23:10 μμ3/6/2021 12:23:10 μμ Σύνοψη I-IX Εισαγωγή 01-13 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 14-18 Παρατηρήσεις 19-107 Το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης, αν και λυσιτελές κατά τον χρόνο STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_091011010https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{63314339-92FE-4531-A964-F80CB3671F55}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 09/2021: Disinformation affecting the EU: tackled but not tamed945752/6/2021 12:42:20 μμ2/6/2021 12:42:20 μμ Executive summary I-IX Introduction 01-13 Audit scope and approach 14-18 Observations 19-107 The EU action plan against disinformation was relevant when drawn up, but incomplete STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_098518510https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{46DC6296-6DB8-49D0-9FDD-DA7E55F846AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 10/2021: Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ: καιρός τα λόγια να γίνουν πράξη9652511/6/2021 10:11:24 πμ11/6/2021 10:11:24 πμ Σύνοψη I-VI Εισαγωγή 01-14 Ισότητα των φύλων και οικονομική μεγέθυνση 01-04 Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου: μέσο επίτευξης της ισότητας των φύλων 05-07 Η δέσμευση της ΕΕ για STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{870A9AA1-58E3-4D9B-A3E3-80705B1179A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 10/2021: Gender mainstreaming in the EU budget: time to turn words into action9769511/6/2021 11:36:52 πμ11/6/2021 11:36:52 πμ Executive summary I-VI Introduction 01-14 Gender equality and economic growth 01-04 Gender mainstreaming: a means of achieving gender equality 05-07 The EU’s commitment to STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10265217680https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C5ECC86D-BFBB-4124-A600-8076239D9499}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Our activities in 2020 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors9504330/4/2021 11:13:58 πμ30/4/2021 11:13:58 πμEN Our activities in 2020 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR2011564480https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{30E2B9A2-058C-42B9-A63E-B4D66946CC33}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Τα πεπραγμένα μας το 2020 - Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου9504930/4/2021 1:39:11 μμ30/4/2021 1:39:11 μμEL Τα πεπραγμένα μας το 2020 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου02 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR203691990https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8559BEFB-CF25-40FF-B365-3684E7076906}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Οικονομικό έτος 2020 - Έκθεση του κύριου διατάκτη (κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 74, παράγραφος 9, του δημοσιονομικού κανονισμού)950957/6/2021 7:39:45 πμ7/6/2021 7:39:45 πμEL Οικονομικό έτος 2020 Έκθεση του κύριου διατάκτη (κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 74, παράγραφος 9, του δημοσιονομικού κανονισμού)02 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 12, rue Alcide De STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR20-SG145790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FCF4B518-913B-42E8-97CB-250AE96823F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Financial year 2020 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)950961/6/2021 12:19:09 μμ1/6/2021 12:19:09 μμEN Financial year 2020 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR20-SG7022790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B831CB36-5056-40EC-AEAD-B33F80D15B18}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636