-->

Αναζήτηση

 

 

Ειδική έκθεση 24/2022: Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην υπηρεσία των επιχειρήσεων – Παρά τις δράσεις της Επιτροπής, η διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών παραμένει ανομοιογενής στα κράτη μέλη της ΕΕ1302355/12/2022 3:14:30 μμ5/12/2022 3:14:30 μμ Σύνοψη I‑XI Εισαγωγή 01‑13 Η σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ΕΕ 01‑06 Ρόλοι και αρμοδιότητες 07‑11 Χρηματοδότηση της υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 12‑13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_244444https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3BE62861-22B6-4BD7-B454-315D9CF810BF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 24/2022: e-Government actions targeting businesses – Commission’s actions implemented, but availability of e-services still varies across the EU1302367/12/2022 1:47:06 μμ7/12/2022 1:47:06 μμ Executive summary I-XI Introduction 01-13 Importance of e-Government in the EU 01-06 Roles and responsibilities 07-11 Financing the implementation of e-Government 12-13 Audit STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_248585https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D61B02C6-CBA7-49C0-879F-D6871CE996C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Έκθεση σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις απορρέουσες από την άσκηση των καθηκόντων του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής δυνάμει του εν λόγω κανονισμού για το οικονομικό έτος 202111118028/11/2022 9:52:25 πμ28/11/2022 9:52:25 πμ[δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2021_contingent_liabilities1291290https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6F5318E9-680B-4605-BE99-76CA2090D585}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2021 financial year11118123/11/2022 9:36:35 πμ23/11/2022 9:36:35 πμReport (pursuant to Article 92(4) of the Regulation (EU) No 806/2014) on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2021_contingent_liabilities4964960https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{109F1369-056E-4038-9CB2-7A44E81BD506}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special report 26/2022: European statistics – Potential to further improve quality12109724/11/2022 8:32:40 πμ24/11/2022 8:32:40 πμSpecial report European statistics Potential to further improve quality EN 2022 26 2 Contents Paragraph Executive summary I-X Introduction 01-11 Knowledge is power: The role of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_264644640https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E1DAF3CF-7067-494E-9874-3AB1BA1BC91D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 26/2022: Ευρωπαϊκές στατιστικές – Προοπτικές για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας12110221/11/2022 7:29:33 πμ21/11/2022 7:29:33 πμ Σύνοψη I‑X Εισαγωγή 01‑11 Η γνώση είναι δύναμη: Ο ρόλος των επίσημων στατιστικών 01‑03 Το νομικό πλαίσιο για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών 04‑07 Διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_261191190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E5CE3F73-148A-4331-B395-1F92EC1B2E43}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 202110902018/11/2022 2:28:55 μμ18/11/2022 2:28:55 μμMore information on the European Union is available on the internet Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022 Executive summary I-V Introduction 01-07 Background STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUSCHOOLS-20213443440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{36EE424A-07BD-488D-ABE4-04EDEBC532CA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Γνώμη 07/2022 σσχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 για τη θέσπιση διαφοροποιημένης στρατηγικής χρηματοδότησης ως γενικής μεθόδου δανεισμού11166030/11/2022 10:15:44 πμ30/11/2022 10:15:44 πμΗ νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής επιβάλλει τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 1 . Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυναν επιστολές στο STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0776760https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C0475B13-0F96-4908-843E-8C0AC1D58894}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Opinion 07/2022 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 as regards the establishment of a diversified funding strategy as a general borrowing method11505422/11/2022 4:21:12 μμ22/11/2022 4:21:12 μμOpinion 07/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) EN concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) 2018 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_077796710https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{13160054-9D0A-4829-87D6-777D75C2670D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 23/2022: Συνεργίες μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων 2020» και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - Δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη στο έπακρο11473717/11/2022 6:10:42 μμ17/11/2022 6:10:42 μμΤα δύο κύρια ταμεία για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας ήταν το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, το επονομαζόμενο «Ορίζων 2020», με STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_23132800https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7CB2838B-3210-492F-ACD1-C47CBD122F29}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636