-->

Αναζήτηση

 

 

Special Report 04/2021: Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests9403124/3/2021 1:58:37 μμ24/3/2021 1:58:37 μμCustoms controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests In order to preserve this information from disclosure and considering the classification of documents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_04107110710https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E03C06E-DAEF-4B5F-8A42-38A2860680D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 04/2021: Τελωνειακοί έλεγχοι: η ανεπαρκής εναρμόνιση βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ9403626/3/2021 9:24:28 πμ26/3/2021 9:24:28 πμΟρισμένα στοιχεία και παραπομπές παραλείπονται από την παρούσα έκθεση, και τμήμα των πληροφοριών παρουσιάζεται σε ανωνυμοποιημένη μορφή, προκειμένου να αποφευχθεί η δημοσιοποίησή STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_041611610https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D0BB7CAB-10A0-44A7-BE73-A75E19B2DE41}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Opinion No 1/2021 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve9368322/3/2021 10:11:02 πμ22/3/2021 10:11:02 πμEN 23.3.2021 Official Journal of the European Union C 101/1 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0116963270https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D6D2A74-CCBB-48B0-AE5C-57B6E77BCE25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Γνώμη 1/2021 (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 322, ΣΛΕΕ) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit 9384622/3/2021 10:11:00 πμ22/3/2021 10:11:00 πμEL 23.3.2021 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/1 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_011981030https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{ECB4FF94-6AC9-4EC7-B9FD-C4BB069DFCEB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822/1/2021 6:23:37 πμ22/1/2021 6:23:37 πμ Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0322333040https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 03/2021: Ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών στην ΕΕ: άρτιο σύστημα, αλλά η εφαρμογή του παρουσιάζει αδυναμίες11722222/1/2021 7:38:36 πμ22/1/2021 7:38:36 πμ Σύνοψη I-X Εισαγωγή 01-13 Δράση της ΕΕ 05-09 Οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 10-13 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 14-21 Επιτροπή 17-18 Κράτη μέλη 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03313320https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AA4E4EFE-8002-491A-A1D5-C7536F044567}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 02/2021: Ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ για την εκπαίδευση: βοηθά μεν τα παιδιά που έχουν ανάγκη, πρέπει ωστόσο να αποκτήσει περισσότερο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και να καλύπτει περισσότερα κορίτσια9382219/1/2021 2:37:25 μμ19/1/2021 2:37:25 μμ Σύνοψη I-X Εισαγωγή 01-12 Η εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα για εκατομμύρια παιδιά που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης σε περιοχές που πλήττονται από κρίσεις 01-04 Η Επιτροπή STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_02192210https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5527BE9B-B5C4-48A0-A93F-9C191E267A42}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls9764915/1/2021 2:10:09 μμ15/1/2021 2:10:09 μμ I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0214602600https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism1161498/1/2021 11:06:21 πμ8/1/2021 11:06:21 πμ Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0112682920https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 01/2021: Ο σχεδιασμός της εξυγίανσης στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης11615412/1/2021 3:44:34 μμ12/1/2021 3:44:34 μμ Σύνοψη I-XI Εισαγωγή 01-16 Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης - Ιστορικό 01-04 Συνεργασία στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 05-16 Ο ρόλος του SRB και των ΕΑΕ 05-11 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01182260https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C51D1298-4075-40BF-B186-297997E4DBAF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636