-->

Αναζήτηση

 

 

Opinion No 10/2020 on a proposal for amending the Financial Regulation applicable to the budget of the European Schools11111621/10/2020 1:11:47 μμ21/10/2020 1:11:47 μμIntroduction 01-04 General observations 05-08 Specific observations 09-28 Extra-budgetary activities 10-17 Procurement 18-22 Submission of the individual accounts 23 Deadlines for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_10https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DA67092C-E367-4E0A-9D84-69007272BB94}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ετήσια έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 201910956716/10/2020 12:33:16 μμ16/10/2020 12:33:16 μμ Σύνοψη I-IV Τι ελέγξαμε 01-18 Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες πολιτικής 05 Οι εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής υλοποιούν προγράμματα της STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9BAA4C99-A466-46E5-A32F-CB8215F10654}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Annual report on EU agencies for the financial year 201910956819/10/2020 6:48:58 πμ19/10/2020 6:48:58 πμ Annual report on EU agencies for the financial year 2019 Executive summary I-IV What we audited 01-18 Decentralised agencies address specific policy needs 05 Commission executive STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6239D924-DB07-42A3-B31C-A7D2150088DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) για το οικονομικό έτος 201910959919/10/2020 1:26:36 μμ19/10/2020 1:26:36 μμσυνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Εισαγωγή 01 Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας («ο Οργανισμός» ή «ο EASA» ), με έδρα στην Κολωνία STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D75896AE-168A-4E5A-8364-8980B3BB5A66}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Report on the annual accounts of the European Union Aviation Safety Agency (EASA) for the financial year 20191096006/10/2020 8:28:02 πμ6/10/2020 8:28:02 πμIntroduction 01 The European Union Aviation Safety Agency ( “the Agency”, or “EASA”), which is located in Cologne, is governed by Regulation (EU) 2018/1139 1 of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{32EAE749-1615-4081-9768-F6B2122B3609}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 201910965819/10/2020 1:22:50 μμ19/10/2020 1:22:50 μμσυνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Εισαγωγή 01 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («η Αρχή» ή «η EIOPA»), με έδρα στη Φρανκφούρτη, ιδρύθηκε με τον STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A58CD5A3-95A3-4AC1-AE81-3673CCC46A3C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Report on the annual accounts of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) for the financial year 20191096596/10/2020 10:07:58 πμ6/10/2020 10:07:58 πμIntroduction 01 The European Insurance and Occupational Pensions Authority (“the Authority”, or “EIOPA”), which is located in Frankfurt, was established by Regulation (EU) No 1094 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{617F5B32-1601-4964-A250-E9790B390515}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Report on the annual accounts of the European Medicines Agency (EMA) for the financial year 20191096926/10/2020 10:14:58 πμ6/10/2020 10:14:58 πμIntroduction 01 The European Medicines Agency (“the Agency”, or “EMA”), which has relocated to Amsterdam, was established by Council Regulation (EEC) No 2309/93, which was STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F3DFAB55-AA6C-464F-AB6F-19249A714215}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το οικονομικό έτος 201910969415/10/2020 12:51:59 μμ15/10/2020 12:51:59 μμσυνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Εισαγωγή 01 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων («ο Οργανισμός» ή «ο ΕΜΑ»), ο οποίος μετέφερε την έδρα του στο Άμστερνταμ, ιδρύθηκε με STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F8F2616A-BE7B-44E3-A650-ED3823E1FFC1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) για το οικονομικό έτος 201910972714/10/2020 1:59:53 μμ14/10/2020 1:59:53 μμσυνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Eurojust Εισαγωγή 01 O Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης («η Eurojust»), με έδρα στη Χάγη STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7CA64D98-45A7-4255-A61C-D4803312BCB6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636