-->

Αναζήτηση

 

 

Ειδική έκθεση 23/2021: Μείωση της μείζονος διαφθοράς στην Ουκρανία: τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη ικανοποιητικά, παρά τις πολλές πρωτοβουλίες της ΕΕ10435616/9/2021 12:07:21 μμ16/9/2021 12:07:21 μμ Σύνοψη I-XI Εισαγωγή 01-14 Ουκρανία: Στρατηγικός εταίρος για την ΕΕ 01-03 Διαφθορά στην Ουκρανία 04-09 Στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία 10-14 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2313130https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F724F0B9-EF6C-435B-A909-46480EC00A32}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 23/2021: Reducing grand corruption in Ukraine: several EU initiatives, but still insufficient results10435715/9/2021 9:54:28 πμ15/9/2021 9:54:28 πμ Executive summary I-XI Introduction 01-14 Ukraine: a strategic partner for the EU 01-03 Corruption in Ukraine 04-09 EU support for Ukraine 10-14 Audit scope and approach 15-20 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_231651650https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7C98063C-3521-4529-BEC7-CDBB8F29EA83}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 22/2021: Βιώσιμη χρηματοδότηση: Απαιτείται συνεπέστερη δράση της ΕΕ για να ανακατευθυνθεί η χρηματοδότηση προς βιώσιμες επενδύσεις10080415/9/2021 9:34:12 πμ15/9/2021 9:34:12 πμI-IX Εισαγωγή 01-09 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 10-14 Παρατηρήσεις 15-81 Οι δράσεις της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση ήταν αναγκαίες, αλλά δεν αντιμετωπίζουν όλα STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2245450https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{99916838-84F1-4887-B49A-46210CD3FC75}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 22/2021: Sustainable finance: More consistent EU action needed to redirect finance towards sustainable investment1009286/9/2021 12:19:36 μμ6/9/2021 12:19:36 μμ Executive summary I-IX Introduction 01-09 Audit scope and approach 10-14 Observations 15-81 EU actions on sustainable finance were necessary but do not address all key issues STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_22131413140https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5544CBBD-6E9E-4052-8652-30F92CBD9007}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 18/2021: Εποπτεία της Επιτροπής επί των κρατών μελών που εξέρχονται από πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής: ένα κατάλληλο εργαλείο που χρήζει εξορθολογισμού983928/9/2021 2:37:15 μμ8/9/2021 2:37:15 μμ Σύνοψη I-IX Εισαγωγή 01-16 Ιστορικό 01-10 Ρόλοι και αρμοδιότητες 11-16 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 17-19 Παρατηρήσεις 20-87 Ο σχεδιασμός οδήγησε σε STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1828280https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E09D159-3140-4B99-87FF-599560271CC8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 18/2021: Commission’s surveillance of Member States exiting a macroeconomic adjustment programme: an appropriate tool in need of streamlining983939/9/2021 9:52:46 πμ9/9/2021 9:52:46 πμ Executive summary I-IX Introduction 01-16 Background 01-10 Roles and responsibilities 11-16 Audit scope and approach 17-19 Observations 20-87 The design led to overlaps at STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_181111110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BC8C46B3-9FDD-48AC-B729-EB03DEDC51E4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 17/2021: EU readmission cooperation with third countries: relevant actions yielded limited results963379/9/2021 8:21:36 πμ9/9/2021 8:21:36 πμ Executive summary I-X Introduction 01-13 Returns and readmissions 01-06 Readmission agreements and arrangements 07-09 Governance 10-13 Audit scope and approach 14-22 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_172402400https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9DAFBD63-F2C1-4F69-8998-0D68AF061D62}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 17/2021: Συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή μεταναστών: περιορισμένα τα αποτελέσματα των σχετικών δράσεων974599/9/2021 8:21:07 πμ9/9/2021 8:21:07 πμ Σύνοψη I-X Εισαγωγή 01-13 Επιστροφές και επανεισδοχές 01-06 Συμφωνίες και ρυθμίσεις επανεισδοχής 07-09 Διακυβέρνηση 10-13 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 14-22 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1729290https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{81B384F5-4C43-419B-B8D0-70F581629875}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions1069831/7/2021 11:36:40 πμ1/7/2021 11:36:40 πμ Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1234141620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 12/2021: Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: Ασυνεπής η εφαρμογή της στις πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ για το περιβάλλον1078701/7/2021 11:36:20 πμ1/7/2021 11:36:20 πμ Σύνοψη I-V Εισαγωγή 01-14 Η προέλευση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» 03-05 Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στην ΕΕ 06-14 Πλαίσιο πολιτικής 06-09 Η χρηματοδότηση της ΕΕ 10-14 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1235370https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FB00CE9B-2236-4A97-B52C-7F264B71DC3B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636