-->

Αναζήτηση

 

 

Ειδική έκθεση 17/2022: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξωτερικοί σύμβουλοι – Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης11333529/6/2022 9:57:59 πμ29/6/2022 9:57:59 πμ Σύνοψη I‑IX Εισαγωγή 01‑13 Λόγοι χρήσης εξωτερικών συμβούλων 01‑03 Εύρος και είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 04‑10 Καθήκοντα και αρμοδιότητες 11‑13 Εμβέλεια και τρόπος STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1716160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5D024027-D3AC-4A05-A1FD-688448DE2A3A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special report 17/2022: External consultants at the European Commission – Scope for reform11333624/6/2022 11:18:13 μμ24/6/2022 11:18:13 μμ Executive summary I-IX Introduction 01-13 Reasons for using external consultants 01-03 Extent and type of services delivered 04-10 Roles and responsibilities 11-13 Audit scope and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_171591590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AF47AF2E-A857-450E-9CE2-9C4C16B25DBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special report 16/2022: Data in the Common Agricultural Policy – Unrealised potential of big data for policy evaluations11294327/6/2022 1:36:10 μμ27/6/2022 1:36:10 μμ Executive summary I-V Introduction 01-10 The Common Agricultural Policy is a broad policy area 01-02 Role of data in a policy cycle 03-05 The EU’s data ambitions 06-10 Audit scope STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_166156150https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{49657FDC-4390-4EE5-81FA-DDB5C75C7ADE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 16/2022: Δεδομένα στην κοινή γεωργική πολιτική – Τα μαζικά δεδομένα δεν αξιοποιούνται στο έπακρο στο πλαίσιο των αξιολογήσεων πολιτικής11294820/6/2022 1:32:45 μμ20/6/2022 1:32:45 μμ Σύνοψη I‑V Εισαγωγή 01‑10 Η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί έναν ευρύ τομέα πολιτικής 01‑02 Ο ρόλος των δεδομένων σε έναν κύκλο πολιτικής 03‑05 Οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ σχετικά STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1642420https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{011BF886-E9E7-46CB-9151-F39B3C90D2EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 12/2022: Διατηρησιμότητα των έργων αγροτικής ανάπτυξης: Τα περισσότερα παραμένουν σε λειτουργία καθ’ όλο το προβλεπόμενο διάστημα, υπάρχουν όμως δυνατότητες για περισσότερο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα11004916/6/2022 8:35:29 πμ16/6/2022 8:35:29 πμ Σύνοψη I‑VI Εισαγωγή 01‑14 Οικονομική κατάσταση των αγροτικών περιοχών 01‑03 Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ και η έννοια της διατηρησιμότητας 04‑14 Ενωσιακή πολιτική STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_121451450https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F57AB296-56C3-4E74-909E-F0C7BA11731F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special report 12/2022: Durability in rural development – Most projects remain operational for the period required, but there are opportunities to achieve longer lasting results11005015/6/2022 1:26:14 μμ15/6/2022 1:26:14 μμ Executive summary I-VI Introduction 01-14 Economic situation of rural areas 01-03 The EU’s rural development policy and the concept of durability 04-14 EU rural diversification STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_123663660https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{044A3A40-B653-404F-B030-791C789DD66B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 15/2022: Ο ορθός σχεδιασμός των μέτρων για τη διεύρυνση της συμμετοχής στο «Ορίζων 2020» δεν αρκεί: η επίτευξη βιώσιμης αλλαγής θα εξαρτηθεί κυρίως από τις προσπάθειες των εθνικών αρχών1413714/6/2022 9:58:32 πμ14/6/2022 9:58:32 πμ Σύνοψη I-X Εισαγωγή 01-11 Η σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ 01-08 Ρόλοι και αρμοδιότητες 09-11 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 12-16 Παρατηρήσεις 17-86 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_15107910https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{85099E19-9B8F-4F44-AA22-34566C0DD3BA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 15/2022: Measures to widen participation in Horizon 2020 were well designed but sustainable change will mostly depend on efforts by national authorities1413814/6/2022 8:05:30 πμ14/6/2022 8:05:30 πμ Executive summary I-X Introduction 01-11 Importance of research and innovation in the EU 01-08 Roles and responsibilities 09-11 Audit scope and approach 12-16 Observations 17-86 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_155995250https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A9A10EE1-560D-4CB9-B13B-21FD9B1C40B7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special report 13/2022: Free movement in the EU during the COVID-19 pandemic - Limited scrutiny of internal border controls, and uncoordinated actions by Member States10899131/5/2022 6:04:39 μμ31/5/2022 6:04:39 μμ Executive summary I-X Introduction 01-19 Freedom of movement for persons: a major EU achievement 01-04 The Schengen area 05-09 Internal border controls enforcing COVID-19 travel STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_136172660https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{692787B6-C02B-459F-9705-5396286F1F8D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 13/2022: Ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 - Περιορισμένη η εποπτεία των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και ασυντόνιστες οι δράσεις των κρατών μελών1090602/6/2022 8:49:38 πμ2/6/2022 8:49:38 πμ Σύνοψη I‑X Εισαγωγή 01‑19 Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων: ύψιστη κατάκτηση της ΕΕ 01‑04 Ο χώρος Σένγκεν 05‑09 Έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα με σκοπό την επιβολή ταξιδιωτικών STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_13123810https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B397888A-02D4-44D0-ADAA-319223C57798}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636