-->

Αναζήτηση

 

 

Ειδική έκθεση 03/2022: Τεχνολογία 5G στην ΕΕ: καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των δικτύων και ανεπίλυτα ζητήματα ασφάλειας12229121/1/2022 10:20:11 πμ21/1/2022 10:20:11 πμ Σύνοψη I-IX Εισαγωγή 01-16 Φύση και σημασία του 5G 01-03 Ανησυχίες για την ασφάλεια 04-07 Πρωτοβουλίες σχετικά με το 5G σε επίπεδο ΕΕ 08 Ρόλοι και αρμοδιότητες 09-10 Το κόστος της STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0374740https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2A1C10A4-E031-4CAE-8276-4F584288DA8A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 03/2022: 5G roll-out in the EU: delays in deployment of networks with security issues remaining unresolved12229220/1/2022 8:47:13 πμ20/1/2022 8:47:13 πμ Executive summary I-IX Introduction 01-16 Nature and importance of 5G 01-03 Security concerns 04-07 5G initiatives taken at EU level 08 Roles and responsibilities 09-10 Cost of 5G STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_036826820https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E0E8DA5C-A71C-434B-9BF4-58CF1C0A77AE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 02/2022: Ενεργειακή απόδοση στις επιχειρήσεις - Μερική εξοικονόμηση ενέργειας αλλά αδυναμίες στον σχεδιασμό και στη διαδικασία επιλογής έργων12168611/1/2022 5:47:58 μμ11/1/2022 5:47:58 μμ Σύνοψη I-XII Εισαγωγή 01-20 Ενεργειακή απόδοση στην ΕΕ 01-15 Ο ρόλος της Επιτροπής και των κρατών μελών 16-20 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 21-33 Παρατηρήσεις 34-120 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_023283280https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7C29A3D8-E536-4CC7-BB38-432BEECAF3A2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 02/2022: Energy efficiency in enterprises - Some energy savings but weaknesses in planning and project selection1216875/1/2022 2:18:07 μμ5/1/2022 2:18:07 μμ Executive summary I-XII Introduction 01-20 Energy efficiency in the EU 01-15 The role of the Commission and of the Member States 16-20 Audit scope and approach 21-33 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_02107710770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4CB55C44-962C-4A34-BEF6-CAB6F1589CC4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 01/2022: Ενωσιακή στήριξη για το κράτος δικαίου στα Δυτικά Βαλκάνια: παρά τις προσπάθειες, εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδη προβλήματα1212005/1/2022 11:49:37 πμ5/1/2022 11:49:37 πμ Σύνοψη I-VIII Εισαγωγή 01-17 Τα Δυτικά Βαλκάνια 04-08 Ενωσιακή στήριξη για το κράτος δικαίου στα Δυτικά Βαλκάνια 09-17 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 18-23 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_016495770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{23F0C2B3-100F-45C0-8553-85C1899BEC38}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 01/2022: EU support for the rule of law in the Western Balkans: despite efforts, fundamental problems persist1212013/1/2022 11:10:42 πμ3/1/2022 11:10:42 πμ Executive summary I-VIII Introduction 01-17 The Western Balkans 04-08 EU support for the rule of law in the Western Balkans 09-17 Audit scope and approach 18-23 Observations 24-70 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_01234413990https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5AD76A51-4F51-480B-8F07-4D1661619D27}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 27/2021: EU Support to tourism - Need for a fresh strategic orientation and a better funding approach1170191/12/2021 2:01:49 μμ1/12/2021 2:01:49 μμ Executive summary I-VI Introduction 01-21 Relevance of tourism in the EU 01-05 Legal and institutional framework 06-10 Impact of the COVID-19 pandemic on the EU tourism sector STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2723765180https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{45800B04-956C-4BE6-9B2E-2E76CEC5B843}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 27/2021: Στήριξη της ΕΕ στον τουρισμό - Ανάγκη νέου στρατηγικού προσανατολισμού και βελτίωσης της χρηματοδοτικής προσέγγισης1170498/12/2021 2:30:55 μμ8/12/2021 2:30:55 μμ Σύνοψη I-VI Εισαγωγή 01-21 Η σημασία του τουρισμού στην ΕΕ 01-05 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο 06-10 Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στον τουριστικό κλάδο της ΕΕ 11-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2714852800https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A9F1C529-26D8-4179-893F-D661A9DDA509}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 25/2021: Η στήριξη του ΕΚΤ για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας: Τα μέτρα χρήζουν καλύτερης στόχευσης, εξατομίκευσης και παρακολούθησης10289611/1/2022 3:18:44 μμ11/1/2022 3:18:44 μμ Σύνοψη I-IX Εισαγωγή 01-29 Μακροχρόνια ανεργία: ένα επίμονο πρόβλημα στις αγορές εργασίας ορισμένων κρατών μελών 01-08 Πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα των πολιτικών απασχόλησης STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2582820https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0C4A0940-AB4D-428C-B1B7-9D9CB0E72C5A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 25/2021: ESF support to combat long-term unemployment: Measures need to be better targeted, tailored and monitored11594813/12/2021 1:20:09 μμ13/12/2021 1:20:09 μμ Executive summary I-IX Introduction 01-29 Long-term unemployment: a persistent problem in the labour markets of some Member States 01-08 EU initiatives in the area of employment STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2548162540https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DF1C64C3-F732-4549-B1F7-613C2FDD2CEA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636