-->

Αναζήτηση

 

 

Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822/1/2021 6:23:37 πμ22/1/2021 6:23:37 πμ Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03310310https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 03/2021: Ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών στην ΕΕ: άρτιο σύστημα, αλλά η εφαρμογή του παρουσιάζει αδυναμίες11722222/1/2021 7:38:36 πμ22/1/2021 7:38:36 πμ Σύνοψη I-X Εισαγωγή 01-13 Δράση της ΕΕ 05-09 Οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 10-13 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 14-21 Επιτροπή 17-18 Κράτη μέλη 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_032626https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AA4E4EFE-8002-491A-A1D5-C7536F044567}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 02/2021: Ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ για την εκπαίδευση: βοηθά μεν τα παιδιά που έχουν ανάγκη, πρέπει ωστόσο να αποκτήσει περισσότερο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και να καλύπτει περισσότερα κορίτσια9382219/1/2021 2:37:25 μμ19/1/2021 2:37:25 μμ Σύνοψη I-X Εισαγωγή 01-12 Η εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα για εκατομμύρια παιδιά που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης σε περιοχές που πλήττονται από κρίσεις 01-04 Η Επιτροπή STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0277https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5527BE9B-B5C4-48A0-A93F-9C191E267A42}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls9764915/1/2021 2:10:09 μμ15/1/2021 2:10:09 μμ I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_024444https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism1161498/1/2021 11:06:21 πμ8/1/2021 11:06:21 πμ Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_013131https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 01/2021: Ο σχεδιασμός της εξυγίανσης στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης11615412/1/2021 3:44:34 μμ12/1/2021 3:44:34 μμ Σύνοψη I-XI Εισαγωγή 01-16 Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης - Ιστορικό 01-04 Συνεργασία στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 05-16 Ο ρόλος του SRB και των ΕΑΕ 05-11 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_011212https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C51D1298-4075-40BF-B186-297997E4DBAF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 201911311525/11/2020 9:58:59 πμ25/11/2020 9:58:59 πμTogether with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities573100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Έκθεση σχετικά με τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις απορρέουσες από την άσκηση των καθηκόντων του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού για το οικονομικό έτος 201911313025/11/2020 3:48:15 μμ25/11/2020 3:48:15 μμ[υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής και του Συμβουλίου STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities14000https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A3CA52AA-50B3-4463-A717-1EBAE8FDB6E7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep1652325/11/2020 10:12:32 πμ25/11/2020 10:12:32 πμ Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_262084360https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 26/2020: Θαλάσσιο περιβάλλον: Η προστασία της ΕΕ έχει μεγάλo εύρος όχι όμως και βάθος1652823/11/2020 10:46:34 πμ23/11/2020 10:46:34 πμ Σύνοψη I-VII Εισαγωγή 01-24 Οι θάλασσες και οι ωκεανοί της ΕΕ 01-08 Δράση της ΕΕ 09-24 Κοινή αλιευτική πολιτική 10-15 Περιβαλλοντικές πολιτικές 16-21 Αρμοδιότητες της Επιτροπής STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2618100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D6B788B7-8EAB-4C46-813F-EC4C0AAE1F33}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636