-->

Αναζήτηση

 

 

Ειδική έκθεση 06/2023: Συγκρούσεις συμφερόντων στις δαπάνες της ΕΕ για τη συνοχή και τη γεωργία3630827/2/2023 10:11:38 πμ27/2/2023 10:11:38 πμΣυγκρούσεις συμφερόντων στις δαπάνες της ΕΕ για τη συνοχή και τη γεωργία Υπάρχει σχετικό πλαίσιο, όπως όμως και ελλείψεις στα μέτρα που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον εντοπισμό STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR-2023-061391390https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F6EE937-DB87-42DD-82FA-AD7D20516FD6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending3630923/2/2023 4:29:24 μμ23/2/2023 4:29:24 μμFramework in place but gaps in transparency Executive summary I-VI Introduction 01-13 Conflicts of interest and the EU budget 01-06 Conflicts of interest and shared management STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR-2023-06108010800https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9079BB74-535D-4EFD-A7F5-7772BE78D8A7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF1645714/3/2023 3:07:39 μμ14/3/2023 3:07:39 μμAssurance and accountability gap remains at EU level in the new delivery model, despite extensive work being planned Executive summary I-VII Introduction 01-16 The RRF in brief STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR-2023-07254112550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{950A6EA4-4F62-4FDE-99E3-3259842061A5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 05/2023: Χρηματοδοτικό τοπίο της ΕΕ – Ανομοιογενές σύνολο που απαιτεί περαιτέρω απλούστευση και υποχρέωση λογοδοσίας1623314/2/2023 3:28:50 μμ14/2/2023 3:28:50 μμ Σύνοψη I‑VIII Εισαγωγή 01‑20 Η ανάπτυξη του χρηματοδοτικού τοπίου της ΕΕ 01‑13 Το σημερινό χρηματοδοτικό τοπίο της ΕΕ 14‑20 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 21‑25 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_052611160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{912B7DAF-5366-4D32-9120-DD1FD83C28CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability1623410/2/2023 9:09:03 πμ10/2/2023 9:09:03 πμ Executive summary I-VIII Introduction 01-20 The development of the EU’s financial landscape 01-13 The EU’s current financial landscape 14-20 Audit scope and approach 21-25 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0514683910https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B106A7CA-3C54-414A-932F-189480B38356}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 04/2023: Παγκόσμια Συμμαχία για την κλιματική αλλαγή(+) – Τα επιτεύγματα υπολείπονταν των φιλοδοξιών168543/2/2023 11:14:02 πμ3/2/2023 11:14:02 πμ Σύνοψη I‑X Εισαγωγή 01‑12 Η κλιματική αλλαγή πλήττει δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες χώρες 01‑02 Η Παγκόσμια Συμμαχία για την κλιματική αλλαγή είχε ως στόχο να βοηθήσει τις φτωχές STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_04304920https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{04A62222-41D9-4026-9002-1E97F7C183DC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Special report 04/2023: The Global Climate Change Alliance(+) – Achievements fell short of ambitions1690531/1/2023 2:49:46 μμ31/1/2023 2:49:46 μμ Executive summary I-X Introduction 01-12 Climate change disproportionately affects developing countries 01-02 The Global Climate Change Alliance aimed to help the poor developing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0414702710https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B43E5D3D-F4A6-47D6-9622-09B3E243CA9A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Γνώμη 01/2023 (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ) σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τροποποίησητων όρων απασχόλησης των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέωνμε σκοπό την προσαρμογή των βασικών αποδοχών τους127016/3/2023 9:38:43 πμ6/3/2023 9:38:43 πμ Εισαγωγή 01‑03 Γενικά σχόλια 04 Ειδικά σχόλια 05‑08 Απαιτήσεις από άποψη προϋπολογισμού 05‑07 Φορολογική έκπτωση 08 Τελικές παρατηρήσεις 09 τη Συνθήκη για τη λειτουργία της STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP-23-0183440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{777B5DEF-F6CC-47F2-9AC7-5E8BFA190B76}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Opinion 01/2023 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European Delegated Prosecutors with a view to adjusting their base remuneration157776/2/2023 3:13:15 μμ6/2/2023 3:13:15 μμIntroduction 01-03 General comments 04 Specific comments 05-08 Budgetary requirements 05-07 Tax rebate 08 Concluding remarks 09 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP-23-011671630https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C317B0C5-FC37-4DD4-95E8-D355F9FBE96C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636
Ειδική έκθεση 02/2023: Προσαρμογή των κανόνων της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-191648425/1/2023 7:12:50 πμ25/1/2023 7:12:50 πμCOVID-19 Μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων, χρήζει ωστόσο μελέτης η χρήση της πολιτικής συνοχής ως εργαλείου αντιμετώπισης κρίσεων Σύνοψη I‑X Εισαγωγή 01‑08 Η απόκριση STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_02399380https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D4DE0945-4F3B-44A7-AB8D-B4DE78B3BE9D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3636