-->

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ και των δημόσιων επενδύσεων σε πολλά κράτη μέλη. Καταρτίζουμε τακτικά εκθέσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων στον τομέα της συνοχής.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Η οικονομική και κοινωνική συνοχή είναι στοιχεία ουσιαστικής σημασίας για την ΕΕ. Οι υψηλές και αυξανόμενες ανισότητες θα μπορούσαν να βλάψουν, από πολλές απόψεις, τις κοινωνίες μας, κυρίως από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και να αποτελέσουν πρόσκομμα για την επίτευξη της συνοχής. Τα επόμενα χρόνια, θα αυξηθούν οι πιέσεις που δέχεται η αποτελεσματική και αποδοτική πολιτική για τη συνοχή και την αγροτική ανάπτυξη, στόχος της οποίας είναι η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ταυτόχρονα, οι δαπάνες για τη συνοχή στηρίζουν άλλους στόχους πολιτικής της ΕΕ και, την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, θα συνδέονται όλο και περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.