-->

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

 

Καθίσταται ολοένα προφανέστερο ότι η προσέγγιση που εφαρμόζεται σήμερα ως προς τη χρήση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος ίσως να πρέπει να αλλάξει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες πιέσεις που δέχονται όχι μόνο τα οικοσυστήματα παγκοσμίως αλλά και η καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ. Οι εργασίες μας σε τομείς όπως αυτός της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης αποτελούν αντανάκλαση αυτής της νέας πραγματικότητας. Η ΕΕ αντιμετωπίζει επίσης νέες προκλήσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία και την τροφική αλυσίδα.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Η προστασία του περιβάλλοντός μας, ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτή, καθώς και η καταπολέμηση της ρύπανσης του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, αποτελούν σημαντικές προκλήσεις στις οποίες μπορούμε να ανταποκριθούμε μόνο μέσω συνεργασίας τόσο εντός της ΕΕ όσο και πέραν των συνόρων της. Παραδοσιακά, η Ευρώπη είναι παγκόσμιος ηγέτης και στους τρεις αυτούς τομείς, ωστόσο ίσως να πρέπει να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών της, προκειμένου να βελτιώσει την εστίαση και την αποτελεσματικότητά τους.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.