-->

Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια

Μεγάλο μέρος των εργασιών μας συμπίπτει με τα ενδιαφέροντα της ITRE στους τομείς της καινοτομίας, της Ε&Α, των ΜΜΕ, της ενέργειας και της ψηφιακής αγοράς.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, εργάζονται και ζουν. Η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη απειλούν να μεταβάλουν όλους τους κλάδους με ρυθμό ταχύτερο από εκείνον της προσαρμοστικής ικανότητας των κοινωνιών. Στο εγγύς μέλλον, οι αποφάσεις του δημόσιου τομέα σχετικά με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις θα λαμβάνονται όλο και περισσότερο με την υποστήριξη μηχανών, ή και αυτόνομα από τις τελευταίες. Οι άπειρες δυνατότητες τροποποίησης του γονιδιώματος θα απαιτήσουν να υπάρξει προσεκτική ισορροπία μεταξύ της αξιοποίησης των διαφόρων δυνατοτήτων και της πρόληψης των καταχρήσεων.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.