-->

Μεταφορές και Τουρισμός

 

Οι μεταφορές και η κινητικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Τα ευρωπαϊκά έργα στον τομέα των μεταφορών που επιλέγονται και συγχρηματοδοτούνται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του υποτομέα του προϋπολογισμού της ΕΕ «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων της ΕΕ για έργα στον τομέα των μεταφορών εξακολουθεί να προέρχεται από τον προϋπολογισμό του τομέα της συνοχής.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Κατά τα προσεχή έτη, η ψηφιακή επανάσταση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ροή της κυκλοφορίας, μέσω του αντικτύπου της στις αλυσίδες εφοδιαστικής και των αλλαγών στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Πρέπει να κατασκευαστούν, να προσαρμοστούν και να διατηρηθούν οι υποδομές μεταφορών στην Ευρώπη, ώστε αυτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αναμενόμενη ροή της κυκλοφορίας. Αυτό θα απαιτήσει σημαντικές δημόσιες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια και νέες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότησή τους. Ταυτόχρονα, οι φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και οι τεχνολογίες συνεπιβατισμού, θα καταστούν περισσότερο σημαντικές και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προσαρμόσουν καταλλήλως τις υποδομές και τα συστήματα μεταφορών.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.