-->

Πολιτισμός και Εκπαίδευση

 

Η πραγματοποίηση επενδύσεων στην εκπαίδευση είναι καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας, την επαγγελματική ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση. Υπό το πρίσμα αυτό, μεταξύ 2014 και 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει διαθέσει περί τα 34 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη μέτρων στον τομέα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αποτελεί θέμα που εμφανίζεται συχνά σε πολλές από τις εκθέσεις που εκπονούμε στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Προβλέπουμε μια σειρά τάσεων που θα μεταμορφώσουν την εκπαίδευση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Ο ψηφιακός γραμματισμός θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία και, ως εκ τούτου, θα χρειαστεί να επαναπροσδιοριστούν τα προγράμματα σπουδών. Το πρόβλημα των ελλιπών τεχνικών δεξιοτήτων των μεγαλύτερων γενεών θα μπορούσε να επιδεινωθεί εξαιτίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δεν ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες της μεταβαλλόμενης σύγχρονης κοινωνίας μας.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.