-->

Φορολογικά θέματα

 

Η FISC και το ΕΕΣ τυγχάνει να έχουν κοινή αποστολή: εργάζονται για την επίτευξη μιας χρηματοοικονομικά υπεύθυνης και διαφανούς ΕΕ, η οποία εγγυάται τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών. Η δίκαιη και αποτελεσματική φορολογία σε ολόκληρη την ενιαία αγορά ενισχύει τη σιγουριά των φορολογουμένων και ενδυναμώνει τις επενδύσεις και τον ανταγωνισμό.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η ΕΕ, περιλαμβανομένων αυτών που ανακύπτουν στο πεδίο των φορολογικών θεμάτων.