-->

Εξωτερικές Υποθέσεις

Η ΕΕ αναπτύσσει δράση παγκοσμίως και στον νέο προϋπολογισμό της για την περίοδο 2021-2027 προβλέπεται σημαντική αύξηση των πόρων που θα διατεθούν για εξωτερικές δράσεις, η οποία θα ανέλθει συνολικά σε 123 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Στις εκθέσεις που εκπονούμε στον τομέα αυτό εξετάζουμε την εκτέλεση των δαπανών σε συγκεκριμένες χώρες και μελετάμε οριζόντια θέματα.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Καθώς η διεθνής έννομη τάξη δέχεται διαρκώς αυξανόμενες πιέσεις, η Ευρώπη αναδεικνύεται σε υπερασπιστή της συνεργατικής πολυμέρειας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των φιλελεύθερων αξιών. Πολλοί ειδικοί προβλέπουν αντιπαλότητα μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας, η οποία και θα διαμορφώσει το γεωστρατηγικό τοπίο του 21ου αιώνα. Όλο και περισσότερο, τα απολυταρχικά κράτη θα προσπαθούν να υπονομεύσουν τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές, όπως το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.