-->

Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση διαδραματίζουν αμφότερες καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Συμμεριζόμαστε την προσήλωση του Κοινοβουλίου στην ενίσχυση της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και του κράτους δικαίου. Πρόσφατα αφιερώσαμε σημαντικό μέρος των πόρων μας στον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν τη νόμιμη και την παράνομη μετανάστευση.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν τη μετανάστευση στην Ευρώπη θα παραμείνει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας. Μολονότι οι μεταναστευτικές ροές είναι πολύ χαμηλότερες από τα πρωτοφανή επίπεδα του 2015, η προστασία των συνόρων της ΕΕ από την παράνομη μετανάστευση και η ένταξη των μεταναστών στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό μας σύστημα είναι πιθανόν να παραμείνουν ζητήματα προτεραιότητας. Κατά παράδοση, η ΕΕ αποτελεί πρότυπο στον τομέα της προστασίας των δεδομένων και, το 2018, τέθηκε σε ισχύ ένα νέο νομικό πλαίσιο. Τα επόμενα χρόνια, οι νέες τεχνολογίες και η επιστημονική πρόοδος θα θέτουν νέα νομικά, δεοντολογικά και κοινωνικά ερωτήματα προς απάντηση από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση προσώπου, την εκτίμηση κινδύνων και την προληπτική αστυνόμευση. Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσει προκλήσεις με τη μορφή προβληματισμών ως προς τη διαφάνεια, την ακρίβεια και τα ατομικά δικαιώματα σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.