-->

Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ. Το 2019 η στήριξη της ΕΕ που παρασχέθηκε στους γεωργούς στο πλαίσιο του τομέα «Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι» υπερέβαινε τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως παραδοσιακός τομέας πολιτικής της ΕΕ, η ΚΓΠ στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη στήριξη των γεωργών και στη βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ένας σταθερός εφοδιασμός σε οικονομικώς προσιτά τρόφιμα, να διασφαλίζονται οι γεωργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατηρούνται η ύπαιθρος και τα αγροτικά τοπία παντού ανά την ΕΕ. Καθώς πρόκειται για τεράστιο τομέα δαπανών (αντιπροσωπεύει περί το 38 % του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ), η δημοσιονομική διαχείριση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Ήδη το 2019, εξετάσαμε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούσαν τη γεωργία, όπως τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών, τις νέες τεχνολογίες απεικόνισης για την παρακολούθηση της γεωργίας, το σύστημα ελέγχου για τα βιολογικά προϊόντα και τους χημικούς παράγοντες κινδύνου στα τρόφιμα. Η ΚΓΠ μετά το 2020 θα θέσει νέους στόχους και θα δρομολογήσει, μεταξύ άλλων, ελαφρά αναπροσαρμογή της εισοδηματικής στήριξης, καθώς και φιλόδοξα σχέδια για περιβαλλοντική και κλιματική δράση.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ, θα γίνουμε μάρτυρες μεγαλύτερου συσχετισμού μεταξύ της κλιματικής αλλαγής, του ανταγωνισμού για τους διαθέσιμους πόρους και της προστασίας του οικοσυστήματός μας. Οι φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, όπως στις μεταφορές, στις κατασκευές και στη γεωργία. Η κατάσταση αυτή θα έχει οικονομικές επιπτώσεις όχι μόνο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αλλά και στην ΕΕ ως σύνολο.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.