-->

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Οι αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Η αντιπαλότητα μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας διαμορφώνει επί του παρόντος το γεωστρατηγικό τοπίο του 21ου αιώνα. Καθώς η διεθνής έννομη τάξη δέχεται διαρκώς αυξανόμενες πιέσεις, η Ευρώπη αναδεικνύεται σε υπερασπιστή της συνεργατικής πολυμέρειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αξιών. Τα απολυταρχικά κράτη θα συνεχίσουν να υπονομεύουν όλο και περισσότερο τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές, όπως το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.