-->

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

 

Οι εκθέσεις μας εστίασαν σε σειρά ζητημάτων που σχετίζονταν με τη δημιουργία απασχόλησης και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Η αγορά εργασίας στην ΕΕ αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω προηγούμενων προσαρμογών, περιλαμβανομένων της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, της χαμηλής ποιότητας, της μερικής και προσωρινής απασχόλησης και των επιπτώσεων των δημογραφικών μεταβολών και της μετανάστευσης. Η πρόοδος της τεχνολογίας απαιτεί νέες δεξιότητες και η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων αποτελεί πρόβλημα που λαμβάνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις στην ΕΕ, ιδίως στους μεσήλικες και τους περισσότερο ηλικιωμένους. Παράλληλα, μέχρι το 2020, περισσότερο από το ήμισυ του εργατικού δυναμικού θα έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον συνδεσιμότητας και ευελιξίας.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.