-->

Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών

Η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών είναι δύο από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης. Οι ελεγκτικές εργασίες μας στο πεδίο αυτό εντάσσονται στον υποτομέα του προϋπολογισμού της ΕΕ με τον τίτλο «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση».

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Οι διεθνείς κανόνες, το ελεύθερο εμπόριο και η πολυμέρεια αποτελούν βασικές αρχές της ΕΕ. Λόγω της αναδυόμενης τάσης προστατευτισμού, οι αρχές αυτές θα δεχθούν πιέσεις, επειδή θα υπάρξουν νέα επιχειρήματα σχετικά με το τι πρέπει να επιτυγχάνει το ελεύθερο εμπόριο, για ποιες ομάδες πρέπει να θεωρηθεί ως «δίκαιο», καθώς και σχετικά με τον τρόπο που κατανέμονται το κόστος και τα οφέλη του.

Από την άλλη πλευρά, όσο λιγότερες εμπορικές ευκαιρίες υπάρχουν για τις τρίτες χώρες, τόσο επωφελέστερη καθίσταται η εσωτερική αγορά της ΕΕ για τις εθνικές οικονομίες. Ωστόσο, μία και πλέον 20ετία από την έναρξη της πρωτοβουλίας για την ενιαία αγορά, παραμένουν προς επίλυση πολλά εμπόδια στην ελεύθερη ροή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.