-->

Αναφορές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά τον εντοπισμό προβλημάτων με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τις ανησυχίες των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ εν γένει. Ενώ στο πλαίσιο των περισσότερων ελέγχων μας διερευνούμε τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ ως προϋπόθεση για τη λήψη ενισχύσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σε ορισμένες περιπτώσεις εξετάζουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή ασκεί τις δραστηριότητες εποπτείας της και λογοδοτεί σχετικά.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Οι απαιτήσεις για διαφάνεια και συμμετοχή στη λήψη κυβερνητικών και δημόσιων αποφάσεων διατυπώνονται όλο και συχνότερα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει νέες μορφές πολιτικής συζήτησης. Οι κυβερνήσεις παρέχουν στους πολίτες επίσημους διαδικτυακούς διαύλους διά των οποίων αυτοί μπορούν να καταγγέλλουν παράνομες πράξεις, να διατυπώνουν σχόλια για διάφορες πολιτικές ή ακόμη και να ζητούν αλλαγές. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εξελίσσεται σε εγκάρσιο ζήτημα που φέρνει επαναστατικές αλλαγές στην ικανότητα των κυβερνήσεων να παρέχουν υπηρεσίες.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.