-->

Νομικά Θέματα

Η Ένωσή μας βασίζεται σε ένα σύνολο κοινών αξιών και στο κράτος δικαίου. Συμμεριζόμαστε την άποψη του Κοινοβουλίου ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία της ΕΕ συμβαδίζει με τη χρηματοδότησή της. Αφενός, η βελτίωση της νομοθεσίας και της αποδοτικότητας και, αφετέρου, η υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων που αποφέρουν οικονομική αποδοτικότητα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Κατά τα προσεχή έτη, αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνολογίες και η επιστημονική πρόοδος θα θέτουν νομικά, δεοντολογικά και κοινωνικά ερωτήματα προς απάντηση από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και της τροποποίησης του γονιδιώματος, ο αριθμός των δεοντολογικών διλημμάτων θα αυξηθεί και το νομικό πλαίσιο ενδέχεται να μην μπορεί πάντοτε να συμβαδίζει. Η αυξημένη χρήση της ανάλυσης δεδομένων θα ασκήσει πίεση τόσο στα νομικά όσο και στα ρυθμιστικά πλαίσια.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.