-->

Συνταγματικές Υποθέσεις

Το ενδιαφέρον της AFCO για τις θεσμικές πτυχές της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και οι εργασίες μας επί της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ μπορεί να θεωρηθούν ότι αλληλοσυμπληρώνονται.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Η αυξημένη διαφάνεια των επιδόσεων των κυβερνήσεων που εξασφαλίζει η διάδοση των ηλεκτρονικών μέσων, σε συνδυασμό με την καινοτομία και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των δαπανών που οι άνθρωποι διαπιστώνουν σε άλλους τομείς της ζωής τους, εξακολουθούν να αυξάνουν τις προσδοκίες των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι διαρκώς μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτή τη διεύρυνση του πνεύματος που επιδεικνύουν οι κυβερνήσεις και η ΕΕ αποτελούν σοβαρότατη πρόκληση, λόγω της απόστασης που θεωρείται ότι υπάρχει μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.