-->

Προϋπολογισμοί

Η κύρια αρμοδιότητα της BUDG είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο καθορίζει τις μακροπρόθεσμες δαπάνες της ΕΕ. Η διαχείριση της μετάβασης από το ένα ΠΔΠ στο άλλο έχει μεγάλη σημασία για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ. Ζητούμε επισταμένως να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ιδέα της προστιθέμενης αξίας την περίοδο 2021-2027, αυξάνοντας, παράλληλα, την ευελιξία και τη διαφάνεια και ενισχύοντας την υποχρέωση λογοδοσίας.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Την τελευταία δεκαετία, ο προϋπολογισμός της ΕΕ παρείχε χρηματοδοτική στήριξη μέσω εναλλακτικών εργαλείων, όπως τα χρηματοδοτικά μέσα, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η δημοσιονομική στήριξη. Θα εξακολουθήσουμε να αξιολογούμε κατά πόσον τα εργαλεία αυτά, ή τυχόν άλλες μέθοδοι υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ, εξυπηρετούν τον σκοπό τους και εξασφαλίζουν ότι οι περιορισμένοι πόροι της ΕΕ δαπανώνται αποδοτικά και αποτελεσματικά. Θα εξετάσουμε επίσης εκ του σύνεγγυς τυχόν προτάσεις για αναθεώρηση του τρόπου χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ ή ανακατανομής των πόρων του κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.