-->

Έλεγχος του Προϋπολογισμού

 

Η συνεργασία μας με την CONT είναι στενή, ιδίως επί ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Επιθυμία μας είναι να διαπιστώνουμε ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται αποδοτικά, αποτελεσματικά και σύμφωνα με όσα ορίζει η ενωσιακή νομοθεσία. Ελέγχουμε τους λογαριασμούς των θεσμικών και λοιπών οργάνων, οργανισμών και κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ και προτείνουμε βελτιώσεις, ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Επίσης, υποβάλλουμε σε έλεγχο επιδόσεων τα προγράμματα και έργα της ΕΕ, προκειμένου να αξιολογούμε κατά πόσον εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών.

Οι ετήσιες εκθέσεις μας περιέχουν τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ελέγχων και των ελέγχων συμμόρφωσης επί του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης και όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων, οργανισμών και κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τις ετήσιες δηλώσεις αξιοπιστίας και ειδικές εκτιμήσεις για τους κύριους τομείς του προϋπολογισμού, καλύπτουν δε επίσης ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης και των επιδόσεών του.

Κατά κανόνα, παρουσιάζουμε τις ειδικές εκθέσεις μας στην CONT. Τόσο οι ετήσιες όσο και οι ειδικές εκθέσεις μας αποτελούν τη βάση της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής που χορηγεί το Κοινοβούλιο υπό την καθοδήγηση της CONT.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Προβλέπουμε ότι η ΕΕ θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων, περιλαμβανομένων του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας, της κλιματικής αλλαγής, των πιέσεων που θα δεχθούν το κράτος δικαίου και η δημοκρατία, της στασιμότητας της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, των ολοένα μεγαλύτερων ανισοτήτων και της ενίσχυσης της εθνικής συνείδησης. Όλες αυτές οι προκλήσεις θα επιφέρουν ενδεχομένως σημαντικές οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.