-->

Ασφάλεια και Άμυνα

 

Υπάρχει μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον για την άμυνα στα κράτη μέλη, λόγω της ασταθέστερης γεωπολιτικής τάξης και της αύξησης των νέων απειλών για την ασφάλεια. Όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, η Επιτροπή δημιούργησε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για την υποστήριξη συνεργατικών έργων στον τομέα της άμυνας της ΕΕ, εκτός των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών των κρατών μελών.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Τρεις δεκαετίες μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ένα νέο είδος ασύμμετρης απειλής για την ασφάλεια αναδύεται σε έναν ολοένα ασταθέστερο κόσμο. Οι απειλές αυτές προέρχονται από τρομοκρατικές και άλλες εξτρεμιστικές ομάδες, εγκληματικές οργανώσεις και εχθρικές χώρες, αλλά και από πανδημίες. Επί του παρόντος, η ΕΕ δεν είναι καλά προετοιμασμένη για τα προβλήματα ασφάλειας που ενδέχεται να αντιμετωπίσει από την άποψη της κυβερνοασφάλειας, του υβριδικού πολέμου και της οπλοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ταυτόχρονα, θα είναι δυσκολότερο για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν πολυμερείς ή διμερείς συμφωνίες, και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να διαχειρίζονται και να χρηματοδοτούν οι ίδιοι τη δική τους ασφάλεια και άμυνα.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.