-->

Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες που κατοχυρώνουν οι Συνθήκες της ΕΕ, η δε επίτευξή της αποτελεί στόχο της Ένωσης. Οι βελτιώσεις στην ισότητα των φύλων θα δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη για την ΕΕ και θα αποβούν προς όφελος τόσο των μεμονωμένων ατόμων όσο και της κοινωνίας.

Το Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει σθεναρή στάση όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων, ζητώντας η διάσταση του φύλου να ενσωματωθεί και να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ και η αποτελεσματική συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό. Στόχος μας είναι να παράσχουμε κρίσιμα στοιχεία για τα ζητήματα ισότητας των φύλων και για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και να υπογραμμίσουμε τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Ενώ φαίνεται να υπάρχει πολύ καλύτερη κατανόηση και μεγαλύτερη εστίαση στην ισότητα των φύλων, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος τα ζητήματα αυτά να μην ενσωματώνονται συστηματικά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Οι συνεχιζόμενες διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, την αμοιβή, τα ποσοστά δραστηριότητας στην αγορά εργασίας και την παροχή μη αμειβόμενης εργασίας θα αποτελέσουν εμπόδιο για μια περισσότερο ισότιμη και καινοτόμο κοινωνία.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.