Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 9/2016: ELi kulutused välisrändepoliitikale Vahemere lõunaosa ja idanaabruse riikides kuni aastani 2014

Estonian icpdf.png 2 MB
17.03.2016

Käesolevas aruandes käsitletakse ELi ühise rändepoliitika välismõõtme kahte peamist rahastamisvahendit (rände ja varjupaiga temaatiline programm ning Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument), mille eesmärk on edendada rändevoogude tõhusat haldamist koostöös päritolu- ja transiidiriikidega. Aruandes uuriti, kas mõlema rahastamisvahendi kulutustel olid selged eesmärgid ning kas raha kasutati mõjusalt ja hästi koordineeritult. Auditiga leiti, et rahastamisvahenditel puudus selge strateegia, mille alusel saaks kindlaks teha nende panuse eesmärkide täitmisse, ning seetõttu on ebaselge, mida nendega ELi tasandil saavutada taheti. Tihti oli raske mõõta ELi-poolse rahastamise tulemusi ja hinnata rände panust arengusse. Poliitikat iseloomustab keeruline juhtimiskord, ebapiisav koordineerimine ning puuduv ülevaade selle kohta, mida rahastab komisjon ja mida liikmesriigid.