Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 02/2017: Komisjoni läbirääkimised perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika partnerluslepingute ja rakenduskavade üle

Estonian icpdf.png 2 MB
05.04.2017

Partnerluslepingud on strateegilised investeerimiskavad ELi liikmesriikide jaoks, milles tuuakse ära riikide kuluprioriteedid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames programmitöö perioodiks 2014–2020. Käesolevas aruandes uuris kontrollikoda, kas Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel sõlmitud partnerluslepingud aitavad ELi struktuuri- ja investeerimisfonde, mille rahastamise kogumaht on 350 miljardit eurot, mõjusamalt suunata.

Kontrollikoda leidis, et hoolimata esialgsetest probleemidest on komisjon ja liikmesriigid fondid paremini suunanud majanduskasvule ja töökohtade loomisele, selgitanud välja investeerimisvajadused ning määranud nende alusel kindlaks eesmärgid ja eeldatavad tulemused. Lepingutega hõlmatud kavade suhtes on kindlaks määratud väljundid ja vajaduste täitmiseks vajalikud meetmed. Välja on aga töötatud tarbetult suurel arvul tulemusnäitajaid ja fondidevaheline tulemuslikkuse mõõtmine on ühtlustamata. Kontrollikoda esitab liikmesriikidele ja komisjonile mitu soovitust lepingute toimimise parandamiseks.