Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 14/2018: ELi keemia-, bioloogia-, radioloogia- ja tuumavaldkonna tippkeskused: tulemusi on vaja parandada

Estonian icpdf.png 4 MB
19.06.2018

ELi KBRT-tippkeskuste algatus on peamine vahend väljastpoolt ELi tulevate keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude ning -riskide maandamiseks. Ehkki nimetatud riskid on väikesed, leidub märke sellest, et nad on järjest suurenemas, ja realiseerumise korral võivad nad inimeste tervisele, keskkonnale ja majandusele kogu maailmas suurt mõju avaldada. Kõnealuse algatuse eesmärk on suurendada partnerriikide riskide maandamise võimet, rakendades selleks suutlikkuse arendamise projekte ja koostöövõrgustikku. Kontrollikoda uuris, kas ELi KBRT-algatus oli KBRT-ohte maandanud, ning jõudis järeldusele, et ohud olid küll vähenenud, kuid paljud probleemid jäänud endiselt püsima. Kontrollikoda esitab mitu soovitust algatuse täiustamiseks.