Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 13/2019: Auditeeritud ELi institutsioonide eetikaraamistikud: on veel arenemisruumi

Estonian icpdf.png 2 MB
19.07.2019

Käesolevas eriaruandes hindasime, kas Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu ning Euroopa Komisjoni eetikaraamistikud on täiel määral rakendust leidnud. Kontrollisime kõikide tasandite töötajaid ja liikmeid ning analüüsisime küsitluse abil institutsioonide töötajate teadlikkust eetikaraamistikust. Eetikaraamistike rakendamine auditeeritud institutsioonides ei kuulunud auditi käsitusalasse.

Jõudsime järeldusele, et valdavas osas olid auditeeritud institutsioonid loonud piisavad eetikaraamistikud, kuid mõningase arenguruumiga. Tuvastasime, et puudub ELi ühine eetikaraamistik, mis juhiks liikmesriikide esindajate tööd nõukogus.

Auditi käigus leidsime eetikaraamistikes nii mõningaid puudusi ja ühtlustamist vajavaid valdkondi kui ka näiteid headest tavadest. Auditeeritud institutsioonid peaksid oma eetikaraamistikke parandama, tegema koostööd nende ühtlustamisel, püüdma veelgi enam jagada eetikaküsimustega seotud häid tavasid ning parandama töötajate teadlikkust ja arusaama eetikaraamistikust ja kultuurist.