Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 22/2019: Liikmesriikide eelarveraamistikega seotud ELi nõudeid tuleb veelgi tugevdada ning nende rakendamist paremini jälgida

Estonian icpdf.png 2 MB
04.12.2019

Aruande eesmärk oli hinnata, kas komisjoni kriisijärgsed meetmed ELi liikmesriikide eelarveraamistike tugevdamiseks saavutasid soovitud tulemused. ELi seadusandlikud meetmed andsid tõuke liikmesriikide eelarveraamistike tugevdamiseks; õigusraamistiku puhul on siiski arenguruumi ja komisjonil on siiani vaid piiratud kindlus, et liikmesriigid kohaldavad ELi nõudeid nõuetekohaselt. Lisaks on oht, et komisjoni ja sõltumatute eelarveasutuste hinnang liikmesriikide iga-aastaste ja keskpika perioodi eelarvekavade vastavuse kohta ELi eelarveeeskirjadele on erinev, mis võib vähendada ELi eelarveraamistiku tõhusust. Euroopa Eelarvenõukogu tõhusust piirab praegune institutsiooniline ülesehitus ja asjaolu, et komisjon võib eelarvenõukogu soovitusi eirata ilma asjakohast põhjendust esitamata.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.