Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 09/2019: ELi toetus Marokole – siiani on tulemused olnud piiratud

Estonian icpdf.png 3 MB
11.12.2019

Auditiga hinnati, kui tõhus oli aastatel 2014–2018 Marokole antud ELi eelarvetoetus. Vaadeldi eelarvetoetust tervishoiu, sotsiaalkaitse, õiguse ja erasektori arendamise valdkonnas, hinnates komisjonipoolset korraldust ja eesmärkide täitmist. Komisjon pidas eelarvetoetust sobivaks abi andmise vahendiks. Meie aga jõudsime järeldusele, et selle lisaväärtus ja reformide toetamise võime oli piiratud, mis tulenes mitteoptimaalsest fookusest, puudulikust rakendamisest ja ebapiisavast järelevalvest. Peamised puudused seondusid näitajate kavandamise ja tulemuste hindamisega. Seepärast soovitasime vähendada toetatavate valdkondade arvu, parandada kavandatud näitajaid ning tugevdada väljamaksete kontrolli ja valdkonnapoliitika dialoogi.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.