Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 14/2020: ELi arenguabi Keeniale

Estonian icpdf.png 3 MB
08.09.2020

Auditi raames vaatlesime seda, kuidas kasutatakse Keeniale Euroopa Arengufondi (EAF) kaudu – mis on riigi peamine ELi rahastamisallikas – antud arenguabi. Keeniale eraldati perioodil 2014–2020 EAFist 435 miljonit eurot. Me uurisime EAFidest abi eraldamise protsessi ja leidsime, et see ei võimaldanud siduda abi riikide tulemuslikkuse, valitsemistava ja sellega, mil määral pühendutakse struktuurireformidele. Leidsime, et abi jaotati paljude valdkondade vahel ning et komisjon ei olnud selgitanud, kuidas ja miks aitavad toetatavad sektorid Keenial kõige rohkem vaesust vähendada. Kuigi auditeeritud projektidega oodatud väljundid ja tulemid üldiselt saavutati, ei ole tõendatud veel nende mõju riigi üldisele arengule. Me soovitame vaadata läbi AKV riikidele abi eraldamise käsitlusviis, lähtudes meie tööst Keenia teemal. Samuti soovitame seada Keenias prioriteediks teatavad sektorid, pöörates eritähelepanu sellele, et abi suunataks tulemuste saavutamisele.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.