Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 16/2020: Euroopa poolaasta – riigipõhiste soovitustega käsitletakse olulisi küsimusi, kuid nende täitmist peab parandama

Estonian icpdf.png 3 MB
03.09.2020

Alates 2010. aastast kasutatakse Euroopa poolaastat ELi majandus- ja eelarvepoliitika iga-aastaseks koordineerimiseks. Leidsime, et komisjon esitas oma riigiaruannetes liikmesriikide iga-aastaste majanduslike edusammude usaldusväärse analüüsi, koordineeris strateegiat „Euroopa 2020“, mille tulemusel saavutati 2020. aastaks kuus eesmärki kaheksast, ning esitas nõukogule liikmesriikide jaoks asjakohased riigipõhised soovitused. Leidsime aga ka, et liikmesriigid rakendasid riigipõhiseid soovitusi harva täielikult või olulisel määral, ning esitame mitu soovitust, et parandada Euroopa poolaasta tõhusust ja komisjoni tööd protsessi rakendamisel kooskõlas määrusega. Selleks peaks komisjon keskenduma rohkem valdkondadele, kus edusammud on aeglased (nt vaesus ja teadusuuringud); parandama järelevalvet riigipõhiste soovituste elluviimise üle; tugevdama seost ELi rahaliste vahendite ja riigipõhiste soovituste vahel ning parandama riiklike reformikavade kohta antavat kirjalikku tagasisidet.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.