Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 08/2021: Frontexi toetus välispiiride haldamisele ei ole senini piisavalt tõhus

Estonian icpdf.png 9 MB
07.06.2021

Käesolevas auditis hindasime, kas Frontex viis nelja oma kuuest põhitegevusest ellu tõhusalt, et aidata kaasa Euroopa integreeritud piirihalduse rakendamisele ja seeläbi toetada liikmesriike ebaseadusliku sisserände ja piiriülese kuritegevuse ennetamisel ja avastamisel ning sellele reageerimisel. Samuti uurisime Frontexi valmisolekut täita talle 2019. aastal antud uusi ja laiemaid volitusi.

Jõudsime järeldusele, et Frontexi toetus liikmesriikidele / Schengeni lepinguga ühinenud riikidele võitluses ebaseadusliku sisserände ja piiriülese kuritegevuse vastu ei ole piisavalt tõhus. Leidsime ka seda, et Frontex ei ole 2016. aastal antud volitusi täielikult täitnud, ja tõime esile mitu 2019. aastal antud volitustega seotud riski.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.