Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Aastaaruanded eelarveaasta 2020 kohta

Estonian icpdf.png 11 MB
26.10.2021

​Kontrollikoda auditeerib igal aastal ELi eelarve tulusid ja kulusid ning esitab arvamuse selle kohta, mil määral on raamatupidamise aastaaruanded usaldusväärsed ning tulu- ja kulutehingud vastavad kohaldatavatele eeskirjadele ja määrustele.

2020. aastal ulatusid ELi kulutused 173,3 miljardi euroni, moodustades 1,1% ELi liikmesriikide ja Ühendkuningriigi kogurahvatulust kokku. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad ELi eelarve aastapõhiselt vastu seitsmeaastase finantsraamistiku kontekstis. Eelmine, 2020. aasta oli viimane aasta enne uut mitmeaastast raamistikku.

Eelarve nõuetekohase täitmise eest vastutab eelkõige Euroopa Komisjon, kuid ka teised ELi institutsioonid ja asutused. Ligikaudu kahe kolmandiku puhul kulutustest (põhiliselt loodusvarad ja ühtekuuluvus) jagatakse aga vastutust liikmesriikidega.

Meie audiitorid testivad tehingutest moodustatud valimeid, et anda statistikal põhinev hinnang selle kohta, mil määral on tulud ja erinevad kuluvaldkonnad vigadest mõjutatud (veamäär).