Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 09/2021: ELi mõjutav väärinfo: probleemiga tegeletakse, kuid seda ei ole veel lahendatud

Estonian icpdf.png 5 MB
03.06.2021

Väärinfo ehk desinformatsioon on organiseeritud ühiskondades tõsine probleem. Sotsiaalmeedia ja uued tehnoloogiad on suurendanud väärinfo või eksitava teabe sihtrühmadeni jõudmise ulatust ja kiirust, olgu see siis tahtlik või tahtmatu. ELi väärinfovastane tegevuskava oli koostamise ajal asjakohane, kuid puudulik. Kuigi selle rakendamine kulgeb üldiselt kavakohaselt ja on märke positiivsetest arengusuundadest, ei ole see andnud kõiki kavandatud tulemusi. Esitame soovitusi, et parandada ELi väärinfovastaste meetmete koordineerimist ja nende eest vastutamist. Keskendume Euroopa välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooni osakonna ja selle töörühmade töökorraldusele. Soovitame suurendada liikmesriikide osalemist kiirhoiatussüsteemis ning parandada veebiplatvormide järelevalvet ja vastutust. Juhime ühtlasi tähelepanu vajadusele ELi meediapädevuse strateegia järele, mis hõlmab võitlust väärinfo vastu ja meetmete võtmist, et võimaldada Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskusel täita oma ambitsioonikad eesmärgid.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.