Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 13/2021: ELi jõupingutused pangandussektoris rahapesuga võitlemiseks on killustatud ja meetmete rakendamine on ebapiisav

Estonian icpdf.png 5 MB
28.06.2021

Rahapesu on kuritegevusest saadud tulu n-ö seadustamine, mille kaudu suunatakse tulu tavamajandusse, et varjata selle ebaseaduslikku päritolu. Tulenevalt ELi rahapesuvastase võitluse ja pangandussektori olulisusest hindasime, kas ELi rahapesuvastase võitluse meetmeid on rakendatud edukalt.

Leidsime, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ja neis valdkondades kindlaks tehtud riskide korral meetmete võtmisel valitseb ELi tasandil institutsiooniline killustatus ja vilets koordineerimine. ELi asutustel on piiratud vahendid, et tagada rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse raamistike piisav rakendamine liikmesriikide tasandil. ELis puudub ühtne järelevalveasutus, ELi volitused jagunevad mitme asutuse vahel ja koordineerimine liikmesriikidega toimub eraldi.

Esitame Euroopa Komisjonile soovitusi nende probleemide lahendamiseks.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.